Солонгос улсын дараах сургуулиудад зуучилж байна.

1. ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН - https://www.kwu.ac.kr/

2. Туншин их сургууль -  https://www.dsu.ac.kr/

3. Mukpu их сургууль  - https://www.mokpo.ac.kr/

4. Usan цэргийн их сургууль -  http://www.mmu.ac.kr/g1/

5. Hunam их сургууль - https://www.honam.ac.kr/